องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
04 มิ.ย. 2557
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
28 พ.ค. 2557
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
17 ก.ค. 2556
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
17 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1