องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พจนานุกรมการประเมินสมรรถนะพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
273
16 ต.ค. 2563
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
18 เม.ย. 2562
3 คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
01 เม.ย. 2562
4 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
330
01 เม.ย. 2562
5 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
01 เม.ย. 2562
6 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
01 เม.ย. 2562
7 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
336
01 เม.ย. 2562
8 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
01 เม.ย. 2562
9 ประชาสัมพันธ์นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
324
05 มิ.ย. 2561
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
22 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2