ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 เม.ย. 2560
182 รายงานการประชุม ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 เม.ย. 2560
183 รายงานการประชุม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 ก.พ. 2560
184 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 ก.พ. 2560
185 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ธ.ค. 2559
186 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 พ.ย. 2559
187 งบการเงินเดือนกันยายน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 ต.ค. 2559
188 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2560-2563) ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ก.ย. 2559
189 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 มิ.ย. 2559
190 รับ โอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง
119
26 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33