ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นั้น
บัดนี้ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จะเรียกผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้คะแนนสูงสุดเพื่อมาทำสัญญาจ้าง กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือต่อไป และให้บัญชีดังกล่าวมีอายุ ๑ ปี นับจากวันประกาศ (เว้นแต่ได้มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน