ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด :

 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙


***********************


 


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการพิจารณา


จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้มีมติเห็นชอบ  และนายอำเภอรัษฎาได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘  นั้น


 


                                บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการและเปิดเผยข้อมูล  อันนำไปสู่การมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ


 


                                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ให้ทราบโดยทั่วกัน


 


                                ประกาศ    วันที่  ๑๖  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘


                               


               


 


 


    (นายสมบัติ    กุลกิจ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


 


 


 


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน