ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ "จ่ายภาษีมีรางวัล "ประจำปี 2553
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้จัดทำโครงการ "จ่ายภาษีมีรางวัล" ประจำปี 2553
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีให้ความร่วมมือในการชำระภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้การจัดเก็บรายได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการให้รางวัลสำหรับผู้ที่ชำระภาษีตามกำหนดเวลา เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี ก่อเกิดแรงจูงใจ ต่อการชำระภาษี และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ รายละเอียดการร่วมโครงการดังแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
(นายสัญญา ภิรมย์พร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 415 คน