ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2552
------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้มีการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงขอประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552(ลงชื่อ)
(นายสัญญา ภิรมย์พร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 473 คน