ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ
  รายละเอียด : รับลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2552 - 30 มกราคม 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
กรณีผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรของผุ้พิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. ใบรับรองความพิการ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการประกาศกำหนด
(ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โทร.0-7529-4016 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน