ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : ผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิต สามารถขอรับเงินจัดการศพตามประเพณีได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดตรังเตรียมเอกสาร ใบมรณะบัตร บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน /หนังสือรับรองการเสียชีวิตผู้เสียชีวิต และของผู้ยื่นคำขอ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 351 คน