ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง
  รายละเอียด : อบต.หนองปรือ ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง
ที่ ตง 72102/ว 593 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92130
22 ตุลาคม 2552
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง
เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
อ้างถึง 1.คำสั่ง อบต.หนองปรือ ที่ 143/2552 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
2.สัญญาจ้างเลขที่ 8/2552 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่ง อบต.หนองปรือ ที่ 143/2552 จำนวน 1 ฉบับ
¬ ตามอ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดำเนินการจ้าง หจก.นครเพชรทวี ทำงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape Seal) สายไทรบ่วง – คลองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ทำงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2552 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2252 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงแจ้งมายังท่านเพื่อดำเนินการตรวจการจ้าง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ


(นายสัญญา ภิรมย์พร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ส่วนการคลัง
โทร. 0 –7529 – 4016 ต่อ 14
www.tambonnongprue.go.th
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 318 คน