ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
--------------------------------

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล เลขที่สอบ หมายเหตุ
1 นางสาวเนตรนภา สงเนียม 001 คุณวุฒิไม่ตรงตำแหน่ง
2 นางสุภาพร ยี่สิ้น 002 มีสิทธิ์สอบ
3 นางสาวอุมาภรณ์ ชัยชะนะ 003 มีสิทธิ์สอบ
4 นางสาวเกศศิณี ศรีศิริ 004 มีสิทธิ์สอบ
5 นางสาวจารุวรรณ นาวา 005 มีสิทธิ์สอบ
6 นางสาวพรกนก อินทองปาน 006 มีสิทธิ์สอบ
7 นางสาวอรวรรณ นมจันทร์ 007 มีสิทธิ์สอบ
8 นางสาวทิพวรรณ นิลบวร 008 มีสิทธิ์สอบ
9 นางสาวจุรีรัตน์ รัตนะ 009 มีสิทธิ์สอบ
10 นางสาวชลิดา สามทิศ 010 มีสิทธิ์สอบ
11 นางสาวพัชรา หนูชม 011 มีสิทธิ์สอบ
12 นางสาววิชชุดา จิตรอักษร 012 มีสิทธิ์สอบ
13 นางสาวจรรยา ชูเกิด 013 มีสิทธิ์สอบ

--------------------------------------------บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
--------------------------------

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล เลขที่สอบ หมายเหตุ
1 นายอมฤต ศรีวิเชียร 001 มีสิทธิ์สอบ
2 นายพิเชฐ สุชาติพงศ์ 002 มีสิทธิ์สอบ
3 นายสุนันต์ ทิพย์ประสงค์ 003 มีสิทธิ์สอบ
4 นายอนุสรณ์ ยกกลิ่น 004 มีสิทธิ์สอบ

--------------------------------------------


บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
--------------------------------

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล เลขที่สอบ หมายเหตุ
1 นางสาวกรศศิภรณ์ ธนวิชัยกุล 001 คุณวุฒิไม่ตรงตำแหน่ง
2 นางสาวเสาวลี ปลอดเถาว์ 002 มีสิทธิ์สอบ
3 นางสาวสุกัญญา บัวแดง 003 มีสิทธิ์สอบ
4 นางอัญชลี ทวีสุข 004 มีสิทธิ์สอบ--------------------------------------------
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
--------------------------------

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล เลขที่สอบ หมายเหตุ
1 นางสาวกรศศิภรณ์ ธนวิชัยกุล 001 คุณวุฒิไม่ตรงตำแหน่ง
2 นางสาวเสาวลี ปลอดเถาว์ 002 มีสิทธิ์สอบ
3 นางสาวสุกัญญา บัวแดง 003 มีสิทธิ์สอบ
4 นางอัญชลี ทวีสุข 004 มีสิทธิ์สอบ--------------------------------------------

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 669 คน